YILDIZ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED     ŞİRKETİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma ve saklama şekilleri, işlenme amaç ve yöntemleri, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Biz YILDIZ METAL  olarak, Firmamızla ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincindeolarak KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metninde geçen; ·       Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,·       Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,·       Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,·       Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Veri Sorumlusu :

 KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen YILDIZ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED       ŞİRKETİ. tüzel  kişilikleri tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

 Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin tüm şube ve birimleri, tüm sistemleri internet sitesi, sosyal medya mecraları  ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da  elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,·       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,·       Doğru ve gerektiğinde güncel,·       Belirli, açık ve meşru amaçlar için,·       İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,·       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.   

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

 Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi  ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları :

 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; a-     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b-    Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c-     Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d-    Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f-      KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,g-     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.·       Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,·       Noter vasıtası ile,·       Başvuru Sahibi tarafından 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı posta adresine gönderilmesi Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresGönderinin  Üzerinde  Yer Alması Gereken Bilgi
Şahsen başvuru(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge  ile başvurması)YILDIZ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED        ŞİRKETİ.Akse Mah. 534 Sokak No: 5 Çayırova/KocaeliZarfın   üzerine   “Kişisel   VerilerinKorunması   Kanunu  KapsamındaBilgi   Talebi”  yazılacaktır.
Noter vasıtasıylatebligatYILDIZ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED        ŞİRKETİ.Akse Mah. 534 Sokak No: 5 Çayırova/KocaeliTebligat zarfına “Kişisel Veriler in Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi   Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanar ak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim yıldızmetal@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  yazılacaktır.

 Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile  KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla